سایت بدون محتوا تفاوتی با موتورسیکلت بدون بنزین ندارد

بعید می دانم که تا کنون موتورسوارانی که در خیابانها ویراژ می دهند و با سرعت از سمتی به سمت دیگر می روند را ندیده باشید.

هفته گذشته در حال عبور از خیابان بودم که ناگهان موتورسواری (تک چرخ زنان) در حالی که در مسیر مخالف در حرکت بود و به سمت دیگر خیابان نگاه می کرد را در روبروی خود مشاهده کردم. اگر از مسیر وی به کنار نمی رفتم ممکن بود اتفاقات ناگواری رخ می داد.

فرض کنید باک این موتورسیکلت خالی از بنرین بود، آیا باز هم امکان حرکت برای موتورسوار وجود داشت؟

نقش محتوای مفید وب سایت مانند بنزین برای موتورسیکلت ها و خودروها می باشد

می توان گفت محتوای مفید نقش سوخت یک وب سایت را بازی می کند و درصورتیکه سوخت کافی به وب سایت شما نرسد، هیچ انتظاری نباید از این وب سایت داشته باشید.

از طرفی محتوای تکراری و یا محتوای کم و بی ارزش مانند بنزینی می باشد که با آب مخلوط شده است.

رها کردن وب سایت خالی از محتوا به حال خود کار اشتباهی است

هنگام بررسی صفحات اینترنتی بسیاری از کارخانجات و شرکتها متوجه می شویم که این وب سایتها اساسا یا محتوای چندانی ندارند و یا محتوای دیگران را کپی برداری می کنند.

گوگل نیز با مشاهده این وضعیت، از نمایش آنها در صفحات اول جستجوها خودداری می کند.

مدیران این وب سایتها نیز به دلیل رونق نداشتن سایتشان از ادامه فعالیت صرف نظر می کنند.

توصیه ای که به این مدیران داریم این است که بجای رها کردن و تمدید نکردن وب سایت، آن را با محتوای تازه بروز کنند.متن نظر *