اعمال محدودیت جدید در تعداد درخواست های خزش وب سایت

گوگل سهمیه تعداد URL هایی که میتوانیم در سرچ کنسول و از طریق ابزار Fetch as Google tool ثبت کنیم را تغییر داده است. گوگل بخش راهنمای خود را بروز رسانی کرده است تا دقیقا مشخص کند که چه تغییراتی در این بخش اعمال کرده است.

محدودیتهای جدید

برای بخش Crawl only this URL از این به بعد میتوانیم روزانه حدکثر 10 لینک ثبت کنیم. در گذشته از طریق این بخش ماهانه میتوانستیم 500 لینک ثبت کنیم.

برای بخش Crawl this URL and its direct links از این به بعد روزانه حدکثر 2 درخواست میتوانیم ثبت کنیم. در گذشته از طریق این بخش ماهانه حداکثر 10 لینک میتوانستیم ثبت کنیم.متن نظر *